Pravilnik

PRAVILNIK

ČLANAK 1. / Opće odredbe

ZagrebDox Pro je radionica za autore i producente dokumentarnih filmova u organizaciji Factuma, a održava se tijekom Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox. ZagrebDox Pro održava se uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra, Društva hrvatskih filmskih redatelja i drugih sponzora. Ciljevi projekta ZagrebDox Pro su potaknuti razmjenu informacija u svijetu dokumentaraca, omogućiti razmjenu kreativnih ideja i znanja, pružiti uvid u suvremenu dokumentarnu produkciju, pospješiti umrežavanje autora i producenata dokumentarnih projekata s potencijalnim partnerima, financijerima i prikazivačima dokumentarnog filma. ZagrebDox Pro nastoji poticati suradnju na prostoru jugoistočne Europe te omogućuje međusobno upoznavanje i prepoznavanje svjetske, europske, regionalne i lokalne dokumentarističke scene.

Službeni jezik programa ZagrebDox Pro je engleski jezik.

ČLANAK 2. / Program ZagrebDox Pro-a

ZagrebDox Pro je petodnevni program koji se sastoji od: grupnog i individualnog rada na odabranim projektima, masterclassova, radionica, predavanja i posebnih projekcija. Dio programa radionica namijenjen je isključivo odabranim sudionicima. Svi programi otvoreni za javnost (predavanja, prezentacije, okrugli stolovi, projekcije i dr.) jasno su naznačeni u programu ZagrebDox Pro-a. 

ČLANAK 3. / Sudionici programa ZagrebDox Pro:

Na radionici mogu sudjelovati autori iz cijelog svijeta. Prednost pri prijavljivanju imaju projekti iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Kosova, Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Srbije, zatim projekti iz drugih zemalja koji se bave temama vezanim uz navedenu regiju, projekti čiji su autori iz regije ili oni koji već imaju, odnosno tek traže koproducente iz regije.

Na radionici može prisustvovati  do 4 sudionika bez projekta. Prijave za sudionike bez projekta otvaraju se nakon objave selekcije projekata, a zainteresirani kandidati prijavljuju se putem e-maila na adresu pro@zagrebdox.net. U e-mailu naslova PRIJAVA ZA SUDIONIKE BEZ PROJEKTA potrebno je navesti svoje ime i prezime, kratki životopis, e-mail i broj telefona.  

Svi sudionici primaju diplomu koja potvrđuje sudjelovanje na radionici i dužni su jasno istaknuti logo projekta ZagrebDox Pro na odjavnoj špici gotovog filma s kojim su u projektnoj fazi sudjelovali na radionici. Logo se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici ZagrebDoxa – www.zagrebdox.net.

ČLANAK 4. / Prijava projekata na program ZagrebDox Pro

Prijaviti se mogu dokumentarni serijski projekti u fazi razvoja, produkcije ili postprodukcije, tematskih i stilskih opredjeljenja, te produkcijskih tehnologija. Prednost imaju tzv. „limited-run series“ odnosno serijski projekti s unaprijed definiranim broj epizoda koje pokrivaju kompletan narativni luk.

Projekti se prijavljuju putem obrasca za prijavu.

Ključni podaci u prijavi su: sinopsis osnovne ideje serije, struktura serije (broj epizoda, njihova duljina), ciljana publika i platforma, razrada barem jedne epizode u treatment, režijska koncepcija i produkcijski plan

Sve unesene informacije trebaju biti na engleskom jeziku, i trailer/teaser ako je priložen treba imati engleske podnaslove. Uz obvezne informacije tražene u prijavnici, prijavitelji mogu priložiti i dodatne materijale o projektu (studiju projekta s detaljnijim informacijama, detaljno razrađen budžet, vizualni materijali, itd.) kako bi što bolje predstavili svoj projekt selektorima i povećali si šanse da budu izabrani za radionicu. 

Prijave se otvaraju početkom prosinca 2023. i traju do 15. veljače 2024.

ČLANAK 5. / Odobrenja i ovlaštenja

Prijavom projekta na radionicu prijavitelj potvrđuje i jamči da je ovlašten prijaviti projekt na ZagrebDox Pro te da ima odobrenje i pristanak nositelja autorskih i drugih srodnih prava, žigova i/ili drugih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo na sadržajima koji se pojavljuju u prijavljenom projektu.

Nadalje, prijavom projekta na radionicu, tj. podnošenjem obrasca za prijavu, prijavitelj jamči da je isključivi nositelj prava na prijavljenom projektu, te da je ovlašten dozvoliti iskorištavanje projekta i/ili osnovati pravo iskorištavanja projekta za treće osobe.

ZagrebDox Pro, Factum, njihovi predstavnici, zastupnici i/ili radnici ne odgovaraju za neovlašteno uvrštavanje u projekt sadržaja koji može biti temelj za potraživanja trećih osoba.

Prijavitelj se obvezuje zaštititi ZagrebDox Pro, Factum, njihove predstavnike, zastupnike i/ili radnike od svih zahtjeva, potraživanja, gubitaka, štete i odgovornosti te im u cijelosti nadoknaditi svu štetu i sve troškove koji bi im mogli nastati zbog zahtjeva trećih osoba u vezi s prijavljenim projektom.

Factum je ovlašten, bilo prije početka, bilo za trajanja ZagrebDox Pro-a, diskvalificirati i isključiti iz programa ZagrebDox Pro-a svaki projekt zbog kojega se pojave bilo kakvi zahtjevi trećih osoba..

ČLANAK 6. / Selekcija projekata

Za svako izdanje radionice bit će izabrano do 8  projekata. Iznimno, za neka izdanja radionice organizator može odlučiti da izabere više od 8 projekata.

Selekciju projekata na temelju ispunjenih prijavnica i drugih priloženih materijala provode mentori radionice i organizator.

ČLANAK 7. / ZagrebDox Pro stipendije

ZagrebDox Pro stipendira dio sudionika radionice pokrivanjem troškova smještaja. Prijava za stipendiju se prilaže uz prijavu projekta.  Prednost kod dobivanja stipendija imaju projekti iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Odluku o dodjeli stipendija donosi organizator.

ČLANAK 8. / ZagrebDox Pro nagrade

Najbolji projekt na radionici ZagrebDox Pro osvaja diplomu i jednogodišnje online mentorstvo s nekim od renomiranih europskih filmskih profesionalaca. Uz online mentorstvo organizator može dodijeliti i dodatne sponzorske nagrade.

ČLANAK 9. / Akreditacije

Svi sudionici izabrani da sudjeluju u programu ZagrebDox Pro dobivaju PRO akreditaciju ZagrebDoxa koja im omogućuje sudjelovanje na svim festivalskim zbivanjima i ulazak na sve projekcije besplatno.

ČLANAK 10. / Zaštita osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Uredba)

U svrhu obrade i postupanja s prijavom prijavitelja sukladno ovom Pravilniku, sudjelovanja na ZagrebDox Pro-u, u promotivne svrhe određene ovim Pravilnikom, u svrhu iz čl. 9. ovog Pravilnika,  te u svrhu vođenja vlastite evidencije o projektima koji su bili na radionici, Factum obrađuje sljedeće osobne podatke :

-          osobne podatke sadržane na fotografijama iz projekata koje se dostavljaju uz prijavu

-          osobne podatke redatelja filma (ime i prezime, kontakt telefon i adresa, fotografija, biografija čiji opseg i sadržaj određuje prijavitelj i godina rođenja)

-          osobne podatke producenta (ime i prezime, produkcijska kuća, adresa i kontakt telefon za producenta i produkcijsku kuću)

-          osobne podatke kontakt osobe (ime i prezime, adresa i kontakt telefon). Factum prikuplja minimalni opseg podataka koji je neophodan radi provođenja selekcije, odnosno ispunjenja obveza sukladno ovom Pravilniku, te legitimnog interesa Factuma na vođenje vlastite evidencije o projektima koji su bili u programu ZagrebDox Pro, organizacija kojeg čini jednu od temeljnih djelatnosti Factuma.

Svako prikupljanje osobnih podataka temelji se na legitimnom interesu i poslovno utemeljenoj svrsi, te je svaka obrada osobnih podataka utemeljena na zakonitoj, poštenoj i transparentnoj obradi uz uvažavanje svih legitimnih interesa obzirom na prava ispitanika.

Factum obrađuje podatke jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje poslovnog odnosa s prijaviteljem (nužnost izvršenja ugovora, odnosno poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora), odnosno za potrebe legitimnih interesa Factuma kod provođenja selekcije i ostalih radnji navedenih u ovom Pravilniku. U određenim slučajevima, ako se za to ukaže potreba, za obradu osobnih podataka mogla bi biti zatražena i privola ispitanika (primjerice, u slučaju da to zahtijeva organizacija smještaja ispitanika ili sl.).

Factum osobne podatke prikuplja izravno od prijavitelja. Ukoliko prijavitelj dostavlja Factumu osobne podatke trećih osoba, prijavitelj jamči Factumu da podatke trećih osoba zakonito obrađuje temeljem Uredbe, te da je s trećim osobama regulirao obradu osobnih podataka i pravo da iste proslijedi Factumu, kao i da ih je obavijestio o svim pravima temeljem propisa o zaštiti osobnih podataka. Prijavitelj će Factumu naknaditi svaku štetu i sve troškove koje Factum pretrpi zbog povrede gore navedenog jamstva.

Factum osobne podatke obrađuje s pozornošću i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala obrada u skladu s Uredbom, te zaštitili osobni podaci odmanipulacije, gubitaka, uništenja, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bilo koji osobni podatak koji se obrađuje zaštićen je na odgovarajućoj razini, sukladno internom sustavu upravljanja i sigurnosti.

Osobni podaci biti će pohranjeni u trajanju od 10 (deset) godina od datuma kada je Factum iste zaprimio od prijavitelja, apo isteku navedenog razdoblja osobni podaci će biti izbrisani.

U svakom trenutku ispitanik može od Factuma zatražiti informaciju o njegovim osobnim podacima kojima Factum raspolaže, te može zahtijevati izmjenu ili ažuriranje tih podataka. Prije pristupa podacima Factum će za svaki zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. Ukoliko Factum bude zakonski obvezan odbiti zahtjev, to će i učiniti, te će ispitanika obavijestiti o razlozima. Factum ne može obrisati podatke ako su potrebni za izvršavanje ugovornih ili zakonskih obveza.   Factum osobne podatke ispitanika neće prosljeđivati trećim osobama, te se podaci neće prenositi u treću zemlju niti međunarodnu organizaciju.

Svaki ispitanik čije osobne podatke Factum obrađuje ima sljedeća prava :   

a)         Pravo na pristup : ispitanik može dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te u slučaju da se obrađuju pristup osobnim podacima i  sljedećim informacijama :

(a) svrsi obrade; (b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; (d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja; (e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu; (f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; (g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; (h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe, te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

b)           Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, odnosno ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

c)            Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) ispitanik povuče privolu na kojoj se temeljila obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađivani; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade; (vi) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

d)           Pravo na ograničenje obrade : ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; (iii) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

e)            Pravo na prenosivost podataka : ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se: (i) obrada temelji na privoli ili na ugovoru; i (ii) obrada se provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja  prava na prenosivost podataka na temelju ove točke ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade drugome ukoliko je to zakonski utemeljeno i tehnički provedivo.

f)            Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka: ispitanik može u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Od trenutka zaprimanja prigovora, voditelj obrade više neće obrađivati osobne podatke ispitanika, osim ako dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju da ispitanik nije zadovoljan sa reakcijom voditelja obrade na prigovor, može podnijeti prigovor nacionalnom nadležnom tijelu (AZOP).  Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik može kontaktirati kontakt osobu, izvršnu producenticu Vandu Volić na e- mail: vanda@zagrebdox.net

ČLANAK 11. / Organizator

Organizator projekta ZagrebDox Pro je udruga Factum: Factum, Nova Ves 18/3, 10 000 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 4854 821, e-mail: pro@zagrebdox.net, web: www.zagrebdox.net, OIB: 81603361175, IBAN HR7523600001500133023

ČLANAK 12. / Završne odredbe

Predajom prijave svi prijavitelji potvrđuju da su upoznati i suglasni s ovim Pravilnikom.

Pravilnik je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju razlika između dviju verzija ili nejasnoća pri tumačenju teksta kao polazište se uzima hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori projekta ZagrebDox Pro u skladu sa Statutom organizatora. U slučaju spora za sva pitanja vezana uz ZagrebDox Pro nadležan je isključivo nadležni sud u Zagrebu. Ravnatelj Factuma ima diskrecijsko pravo odluke i rješavanja slučajeva koji nisu specificirani Pravilnikom.

Pitanja u vezi pravila i/ili podnošenja prijava molimo uputiti na pro@zagrebdox.net